top of page

Privacy Beleid

 

Coaching2Improve Life vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Coaching2Improve Life dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.  

 

Verwerking van persoonsgegevens  

In het kader van de dienstverlening legt Coaching2Improve Life gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via het contactformulier van de website. De persoonsgegevens die u daar verstrekt worden uitsluitend gebruikt om de vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Coaching2Improve Life daartoe verplicht zou zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd. Indien u een hulp/begeleidingsvraag neerlegt, worden meer gegevens vastgelegd. Zowel van uw gezin als van u, uw kind(eren), pleegouders en pleegkinderen (indien van toepassing) registreren wij (persoonlijke) gegevens. Die gebruiken wij om onze hulp zo goed mogelijk af te stemmen op uw hulpvraag.  

Hieronder staat een overzicht van de informatie die wij registreren en gebruiken:  

Informatie nodig voor de aanmelding wordt ontvangen van u of andere verwijzers. Dat zijn o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum, maar ook de reden van aanmelding. Gegevens over bijv. de gezinssituatie en  het verloop van onze hulp. Informatie van bijvoorbeeld huisarts, specialist  of apotheek. Bijzondere gegevens; bijv. medische, strafrechtelijke.  

Beveiliging  

De gegevens in onze systemen zijn onder andere beveiligd met toegangscodes. Alleen mensen van die Coaching2Improve Life met de hulp van u of uw kind te maken hebben, hebben toegang tot uw gegevens. Coaching2Improve Life zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.  

 

Cookies  

Coaching2Improve Life verzamelt geen cookies. 

Klikgedrag  

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina's, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Coaching2Improve Life haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  

 

Verstrekken van gegevens  

Wij verstrekken alleen na uw toestemming gegevens aan personen of organisaties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. Bij het verstrekken van gegevens houden wij rekening met: de noodzakelijkheid, of het ook met minder gegevens kan, of het in belang van de cliënt is.  

De uitwisseling van gegevens gaat digitaal over beveiligde verbindingen die tenminste voldoen aan wettelijke eisen.  

 

Bewaren persoonlijke gegevens  

Wij bewaren uw gegevens 15 jaar na beëindiging van de hulp. Dat moet van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarna vernietigen wij uw gegevens. U krijgt hiervan geen bericht.  


Inzage persoonsgegevens  

U heeft recht op de persoonsgegevens van uw zoon of dochter te bekijken. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan heeft u gezamenlijk inzagerecht. Vanaf 16 jaar heeft u voor inzage toestemming nodig van uw zoon of dochter. Als dit tegen de belangen van uw kind is en duidelijk is dat het kind in staat is tot eigen oordeelsvorming, kunnen wij u inzage in de gegevens weigeren. Dit laatste geldt bij elke leeftijd van uw kind en is in de wet bepaald.  

Correctie  

U kunt ons vragen persoonlijke gegevens te verbeteren, die naar uw idee niet kloppen. Dit recht heeft u en ook uw kind vanaf 12 jaar. Volgens de wet zijn wij alleen verplicht te wijzigen als gegevens onjuist zijn, of niet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn vastgelegd.  

 

Vernietiging  

U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te vernietigen. Wij wegen dit verzoek af tegen belangen van anderen en wettelijke verplichtingen. Bij toewijzing gaan wij binnen drie maanden over tot vernietiging.  

 

Intellectuele eigendomsrechten  

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Coaching2Improve Life en van derden rusten. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Coaching2Improve Life, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.  

 

Beveiliging  

Coaching2Improve Life heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Coaching2Improve Life toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

 

Wijzigingen 

Coaching2Improve Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Coaching2Improve Life adviseert u daarom regelmatig dit privacy reglement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Coaching2Improve Life .  

 

Vragen  

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@coaching2Improvelife.nl

bottom of page