top of page

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de praktijk Orthomoleculaire Therapie Coaching2Improve Life, gevestigd te Heerhugowaard en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60051507.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Coaching2Improve Life behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Coaching2Improve Life zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen  Coaching2Improve Life en een cliënt.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Coaching2Improve Life, voor de uitvoering waarvan door Coaching2Improve Life derden dienen te worden betrokken.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Overeenkomsten, behandeling

2.1 De overeenkomst tussen Coaching2Improve Life en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2.2 Coaching2Improve Life zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Coaching2Improve Life rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2.3 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Coaching2Improve Life worden medegedeeld.

2.4 Coaching2Improve Life heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Indien door Coaching2Improve Life of door Coaching2Improve Life ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2.6 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Coaching2Improve Life zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.7 Therapeuten van Coaching2Improve Life hebben een beroepsgeheim en zullen de gegevens van cliënten ten alle tijden vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 3. Betalingen en incassokosten

3.1 Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een contante betaling of binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3.2 Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.

3.3 Indien cliënt in verzuim blijft, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,— exclusief omzetbelasting.

3.4 Indien Coaching2Improve Life echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4. Beperking en aansprakelijkheid

4.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van een advies is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van cliënt. Coaching2Improve Life kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade.

4.2 Coaching2Improve Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Coaching2Improve Life is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Coaching2Improve Life is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

4.3 Coaching2Improve Life is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

4.4 Coaching2Improve is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.5 Coaching2Improve Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Coaching2Improve Life zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste af handeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

4.6 Indien Coaching2Improve Life aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Coaching2Improve Life beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.7 Aan de inhoud van deze website en diensten van Jouw Huidcoach, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Klachten- en tuchtrecht

5.1 Coaching2Improve Life is aangesloten bij een beroepsvereniging en via de beroepsvereniging is er een klachten- en tuchtrechtregeling.

5.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Coaching2Improve Life partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 6. Waarnemingsregeling

6.1 Bij langdurig ziek zijn of overlijden van een therapeut geldt er een waarnemingsregeling.

 

Artikel 7. Privacy

7.1 Coaching2Improve Life zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Coaching2Improve Life daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen van cliënt.

 

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

8.1 Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

8.2 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,

8.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Coaching2Improve Life, zal Coaching2Improve Life in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Coaching2Improve Life extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande de algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met Coaching2Improve Life door u vraag of opmerking te richten aan info@coaching2improvelife.nl.

bottom of page